Fosforiasetuslausunto

MMM031:00/2021 SÄÄDÖSVALMISTELU

Työryhmä valmistelee lannoitelain nojalla annettavaan valtioneuvoston asetukseen fosforin käyttöä koskevat säännökset. Asetus koskee fosforin käyttöä maa- ja puutarhataloudessa sekä ympäristö- ja viherrakentamisessa

Lisätietoa MMM:n sivuilta.

 

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • 3 § ja 4 §: Pidämme hyvänä, että lihaluujauhon, käsitellyn saostus- ja umpisäiliölietteen, puhdistamolietteen, tuhkan ja biohiilen kohdalla voidaan poiketa kokonaisfosforivaatimuksesta. Esitämme kuitenkin, että puhdistamolietteestä huomioitaisiin lannoitteissa ainoastaan 40 % kokonaisfosforista esitetyn 60 % sijaan, mikä vastaa todellisia liukoisia fosforiosuuksia tutkittuun tietoon perustuen. Lisäksi esitämme, että yhdyskuntien ja elintarviketeollisuuden biojätepohjaiset lannoitevalmisteiden kohdalla kokonaisfosforista huomioitaisiin 60 % nykyisen 100 % sijaan.
  • 5§: Koska asetuksessa ei ole järkevää lukittautua teknologiana pelkkään mädätykseen, niin teknologianeutraalisuuden varmistamiseksi SBB esittää, että pykälän ensimmäisen momentin 2) kohtaan lisätään ”fosfori on peräisin lannan, mädätteen [tai muun orgaanisen jakeen] fosforinerotuksesta”. Muutoin kannatamme lämpimästä 5 pykälää.
  • 10§: Kannatamme sitä, että asetuksessa fosforin käytön rajoitukset on selkeästi eroteltu käyttökohteittain maa- ja puutarhatalouteen sekä viher- ja ympäristörakentamiseen. Kannatamme fosforin käytön tiukempaa kontrollia myös viher- ja ympäristörakentamisessa. Kannatamme myös sitä, että viher- ja ympäristörakentamisen kasvualustoja tarkastellaan nimenomaan liukoista fosforia, mikä on linjassa tutkimustulosten kanssa (mm. Ylivainio et al. 2020; (Luke: PProduct, PRecover).  Pidämme esitettyjä raja-arvoja kuitenkin haastavina, minkä johdosta säädöksen vaikutuksia tulisi seurata tarkoin ja tarvittaessa puuttua epäkohtiin. Haluamme myös todeta, että esitetty voimaantulon lykkäys viher- ja ympäristörakentamisen osalta (12 §) on myös erittäin tarpeen

Lausunnon pyytäjä:

Maa- ja metsätalousministeriö

Lausunto

Scroll to Top