E-kirje Taksonomian delegoidut asetukset

Luonnos E-kirjeeksi: Valtioneuvoston selvitys eduskunnan käsiteltäväksi EU:n kestävän rahoituksen taksonomia-asetuksen ((EU) 2020/852) nojalla annetun ympäristöä koskevan delegoidun asetuksen ja voimassa olevan ilmastoa koskevan delegoidun asetuksen muuttavasta delegoidusta asetuksesta (liite 1)

Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä 18.7.-11.8.2023 samanaikaisesti seuraavissa jaostoissa: Rahoituspalvelut ja pääomaliikkeet (EU-10), Energia ja Euratom (EU-21), Ympäristö (EU-23), Kilpailukyky (EU-8), Metsä (EU-14) sekä Maatalous ja elintarvike (EU-18).

 

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n lausunto

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n mielestä nyt esitettyä esitystä ei pitäisi sellaisenaan hyväksyä. Arviomme mukaan asetus itsessään on hyväksyttävissä, mutta asetuksen 2. liite ei ole (Annex II: Transition to a circular economy).

Kommenttimme koskevat liitteen 2. kohtaa 2.5. Recovery of bio-waste by anaerobic digestion or composting. Arviomme mukaan kiertotaloutta koskevia vaatimuksia tulisi vielä kehittää, sillä ne eivät nyt kaikilta osin ole yhteneviä muiden EU-säädösten kanssa (EU-lannoitevalmisteasetus, Jätedirektiivi). Lisäksi vaatimukset pyrkivät tarpeettomasti ohjaamaan tuotekehitystä ja yritysten innovointia, sillä siinä esitetään rajoituksia jätteiden käsittelylle ja tuotteiden jatkojalostamiselle. Näille rajoituksille ei ole olemassa ympäristönsuojelullisia perusteita. Arviomme mukaan nämä teknisluontoiset vaatimukset voivat nostaa esimerkiksi jätehuollon kustannuksia. Liitteenä tarkemmin muutosesityksemme ja argumenttimme. Pidämme lisäksi epäselvänä sitä, miten asetuksen liitteiden sisältöön voi vaikuttaa.

Suomen tulisi omalta osaltaan varmistaa, että taksonomiaa koskeva lainsäädäntö olisi yhdenmukainen voimassa olevan EU-lainsäädännön kanssa.

 

Lausunnon pyytäjä:

EU22 liikennejaosto

Lausunto

Scroll to Top