Biometaanin kasvavaan kysyntään tullaan tarvitsemaan tuontikaasua

Biokaasun tuotannon arvoketjun toimijoista koostunut asiantuntijajoukko arvioi biometaanin kysynnän ylittävän tuotannon seuraavina vuosikymmeninä Suomessa. Kysynnän arvioidaan kasvavan erityisesti meriliikenteessä ja raskaassa tieliikenteessä sekä teollisuudessa. Jo vuonna 2030 biometaanin kasvavaan kotimaiseen kysyntään vastaamiseksi tarvitaan myös tuontibiometaania.

Asiantuntijat arvioivat kotimaisen biokaasun ja biometaanin tuotannon vuonna 2030 olevan 3 terawattituntia. Vuoteen 2035 mennessä tuotanto kasvaa 5 terawattituntiin ja vuonna 2040 määrän on arvioitu olevan 7 terawattituntia. Tuotannon kasvu perustuu aluksi maatalouden sivuvirtojen hyödyntämiseen, mutta myöhemmin erityisesti e-metaanin tuotantoon.

Raskaan liikenteen (kuorma-autot ja laivat) biometaanin kulutuksen arvioidaan 2030 olevan noin 3 terawattituntia, ja kasvavan vuoteen 2035 mennessä 4 terawattituntiin ja vuoteen 2040 6 terawattituntiin. Kysyntää lisäävät vielä biokaasun ja biometaanin kulutus teollisuudessa sekä lämmön- ja sähköntuotannossa. Etenkin teollisuudelle EU-lainsäädäntö asettaa painavia päästövähennystavoitteita pitkälle tulevaisuuteen.

Asiantuntija-arviot työpajan tuloksena

Suomen biokaasun tuotanto- ja kulutusmääriä vuosille 2030, 2035 ja 2040 arvioitiin Helsingissä 12.3.2024 järjestetyssä työpajassa, jonka järjestivät Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Bioenergia ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Suomen Kaasuyhdistys ry, Suomen Kiertovoima ry, Elintarviketeollisuusliitto, Energiateollisuus ry ja Kierrätysteollisuus ry. Työpajaan kokoontui 50 asiantuntijaa. Osallistujien joukossa oli eri arvoketjun toimijoita. Suurimpana osallistujajoukkona oli kotimaiset biokaasun tuottajat.

Työpajassa listattiin myös toimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa biokaasun tuotannon ja käytön kasvuloikka vuosina 2024–2027. Erityisen tärkeäksi koetaan keskipitkän ja pitkän aikavälin taakanjakosektorin päästövähennystoimien kunnianhimontason selkeyttämistä. Asiantuntijoiden mukaan tarvitaan edelleen tasapuolisesti lisätoimia sekä tuotannon että kysynnän lisäämiseksi. Tuotannon osalta laitosten investointituet ovat tärkeitä. Kysynnän osalta puolestaan keskeisiä ovat riittävän laaja jakeluverkko, kaasuajoneuvojen hankintatuet ja kannustavat verotusratkaisut. Jakeluvelvoitetta pidetään tärkeänä ohjauskeinona edistämään kotimaisen biometaanin tuotantoa ja kulutusta.

Biometaanin kysyntä kasvaa koko EU:ssa

Vuosina 2035–2040 kotimainen biometaanin ja e-metaanin tuotantomäärät voivat riittää tyydyttämään kotimaista kysyntää, minkä lisäksi uusiutuvaa kaasua riittäisi myös vietäväksi. Biometaanille tulee olemaan kysyntää EU:ssa. Tulevaisuudessa huomattava osa kaasusta arvioidaan kuljetettavan nesteytettynä, mutta EU:n yhtenäinen kaasuverkko luo uusia mahdollisuuksia myös suomalaisille toimijoille.

Suomessa on paljon erilaisia biomassoja, joita voitaisiin kestävästi hyödyntää biokaasun tuotannossa. Biokaasun tuotantopotentiaaliksi on arvioitu yli 20 terawattituntia, mutta teknistaloudellisesti nykytekniikalla hyödynnettävissä on reilu 10 terawattituntia. Lisäksi synteettisen uusiutuvan metaanin tuotannossa voidaan hyödyntää myös biometaanin jalostuksen yhteydessä talteen otettua biogeenisestä hiilidioksidia. Vuonna 2022 biokaasun tuotanto oli 1 terawattituntia, josta biometaanin osuus oli 22 prosenttia.

Lisätietoa:

 

Työpajan tulokset biokaasun ja biometaani tuotantomääristä vuosina 2030, 2035 ja 2040.

 

 

Työpajan tulokset biokaasun arvioita kysyntämääristä vuosina 2030, 2035 ja 2040.
Scroll to Top