Biolaitosyhdistys ry:n lausunto MMM:n ympäristökorvausta koskevaan asetusluonnokseen

Biolaitosyhdistys ry:n mielestäpuhdistamolietteen laskennassa huomioitavan kokonaisfosforin nostaminen 40 %:sta 60 %:iin ei vastaa todellista tilannetta. Tällä hetkellä ei ole olemassa riittävästi sellaisia tutkimustietoja, joiden perusteella olisi aihetta nostaa laskennassa huomioitavaa %-osuutta nykyisestä.Yhdistyksemme jäsenyrityksiä on ollutmukana mm. MTT:n PRecover-hankkeessa, jossa puhdistamolietepohjaisissa tuotteissa fosforin käyttökelpoisuus on ollut 6-17% luokkaa.

Asetusluonnos toisi merkittävän rajoitteen puhdistamolietteen levityksen pelloille, sillä lietteen levitysmäärät pienenisivät kolmanneksella. Vastaavasti lietteen levitykseen käytettävä pinta-ala kasvaisi 50 % nykyiseen verrattuna. Suomessa syntyy puhdistamolietettä n 1000 000 tn vuodessa. Ravinteiden kierrättämisen vaikeutuessa hajakuormitus kasvaa, koska pelloille toimitetaan entistä enemmän kemiallisia lannoitteita. Lisäksi sadeaikoina lietteeseen sidotun fosforin on todettu pidättyvän paremmin pellolla, jonne se on muokattu, verrattuna kemiallisiin lannoitteisiin, jotka liukenevat vesistöön aiheuttaen rehevöitymistä.

Lausunnon pyytäjä:

Maa-ja metsätalousministeriö

Lausunto

Scroll to Top