Biokiertoa koskevat ajankohtaiset säädösvalmistelut: Suomi & EU

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Kirjoittaja: Anna Virolainen-Hynnä, toiminnanjohtaja, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
Juttu julkaisu Biokierto ja Biokaasu-lehti toukokuu/2022.

Kansallisella tasolla huomio on kohdistunut ja ilmastopolitiikan päivitykseen. EU-tasolla parlamenttia ja jäsenmaita on pitänyt kiireellisenä 55-ilmastopaketin työstäminen. Kaikkien näiden päälle on tullut odottamatta ja yllättäen toimenpiteet energian ja ravinteiden huoltovarmuuden varmistamiseksi Euroopassa sotatilasta johtuen.

Kiinnostavia ja ajankohtaisia kansallisia asioita:

 • Suomen uuden maatalouden rahoituksen eli CAP-suunnitelman toimeenpanon on määrä käynnistyä vuonna 2023. Suomi toimitti oman suunnitelmaesityksensä komissiolle kommentoitavaksi loppuvuodesta 2021, ja sai siihen komissiolta palautetta maaliskuussa. Palautteessa oli 27 keskeistä havaintoa ja 220 yksityiskohtaisempaa huomiota, joista keskeisimmät havainnot koskivat Ukrainan sodan vaikutuksia, suunnitelman taloudellisia tavoitteita, ympäristö-, ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteita, Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa sekä maaseutuasioita ja tilojen sukupolvenvaihdoksia. Mukana myös biokaasua koskevia huomautuksia.
 • Huhtikuun alussa Suomen hallitus päätti kansallisen energia- ja ravinneomavaraisuuden ja huoltovarmuuden parantamisesta sekä akuutin kustannusten nousun kompensoimisista. Vuosina 2022 ja 2023 kohdistetaan lisämäärärahoja logistiikka-alan ja maatalouden kustannusten alentamiseen sekä uusiutuvaan energian tuotantolaitosinvestointeihin. Näiden päätösten myötä korvamerkittiin lisämäärärahat maatilojen ja maaseutuyritysten biokaasulaitosinvestointeihin, ja yleinen tukipotti teollisuuden energiainvestointeihin, josta myös isot biokaasulaitokset voivat hakea tukea. Osana maatalouspakettia päätettiin maa- ja metsätalous- sekä ympäristöministeriöiden lisämäärärahoista ravinnekierrätyksen tukemiseksi. Kysynnän saralla kaasun jakeluinfratukeen ja kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukeen myönnettiin lisämäärärahoja.
 • Tieliikenteen kustannusten alentamiseksi päätettiin alentaa tieliikenteen yleistä biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta vuosien 2022 ja 2023 osalta. SBB ei kannata ehdotusta määräaikaisesti alentaa yleistä biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta. SBB pitää kuitenkin hyvänä sitä, ettei jakeluvelvoitteen edistyneiden biopolttoaineiden lisävelvoitteisiin eikä biopohjaisten polttoaineiden vähimmäisvelvoitteeseen puututtu, koska silloin päätös olisi osunut suoraan biokaasuun. SBB pitää hyvänä sitä, että samalla hallitus kuitenkin päätti myös, että vuoden 2030 jakeluvelvoitteen tavoitetasoa nostetaan 34 prosenttiin nykyisestä 30 prosentista. Tämän tarkoituksena on lisätä biokaasun kysyntää, siis ainakin teoriassa. Biokaasu tuli mukaan jakeluvelvoitteeseen vuoden 2022 alussa. Liikennebiokaasun verottomuusetu poistui, kun tilalle tuli jakeluvelvoite. SBB ei kannata sitä, että jakeluvelvoitetta, jonka on määrä olla pitkäaikainen ja ennakoitavissa oleva ohjauskeinoja, veivataan suuntaan ja toiseen.
 • Biokaasun verotuksen tulkintoihin on päätetty tehdä muutoksia, josta kerrotaan lähiaikoina verohallinnon energiaverotusohjeessa. Odotettavissa on muutoksia biokaasun sähköveroluokituksen ja biokaasun kestävyysvaatimusjärjestelmävaatimuksiin.
 • Lannoitelainsäädännönuudistuksen osalta eduskunnassa on jo käsittelyssä lannoitelakiehdotus, joka on määrä saada voimaan heinäkuusta 2022 alkaen. Fosforin käytön asetuksen pitäisi pian tulla lausuntokierrokselle, jotta se voisi olla voimassa vuoden 2023 alusta alkaen. Vielä tämän vuoden puolella päästään antamaan lausuntoja myös lannoitevalmisteita ja lannoitteiden laadun valvontaa koskeviin asetusluonnoksiin.
 • Osana jätelainsäädännön uudistusta laaditaan ehdotusta kansalliseksi Ei enää jätettä -menettelyksi, mitä valmistellaan YM:n vetämässä asiantuntijatyöryhmässä. SBB on mukana työryhmässä. Työryhmän toimikausi on vuoden 2023 loppuun asti. SBB toivoo, että lannoitevalmisteita koskeva EEJ-kriteerien laadintatyö käynnistyisi vielä tämän vuoden puolella. Keväällä valmistuneessa Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa vuoteen 2027 asti on hyviä toimenpiteitä ravinteiden kierrättämiseksi ja kierrätysravinnemarkkinoiden synnyttämiseksi.
 • Kansallista ilmasto- ja energiapolitiikkaa päivitetään parhaillaan, jotta se olisi yhdenmukainen vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoiteen kanssa. Talvella ja keväällä ministeriöt ovat pyytäneet lausuntoja luonnoksiin Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta (KAISU), maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta (MISU) ja ilmasto- ja energiastrategiasta. Suunnitelmissa annetaan kymmeniä toimenpiteitä, joista osa ulottuu 2030-luvulle saakka. SBB on tyytyväinen, että biokierron potentiaali on huomattu, ja toimenpiteiden joukossa on lukuisia suoraan ja välillisesti biokaasuun ja ravinnekierrätykseen vaikuttavia toimenpiteitä. Biokierron osalta toimenpiteiden joukossa ei ole mitään yllättävää, eikä mitään oleellista ole myöskään jäänyt puuttumaan. Eduskunta vahvistaa suunnitelmat myöhemmin tänä vuonna.
 • Eduskuntavaalit huhtikuussa 2023: biokaasun ja ravinnekierrätyksen osalta keskeiset asiat ovat kansallisen kehitystyön koordinoinnin varmistaminen ja vahvistaminen. Tässä kansallisen Biokaasuohjelman jatkaminen olisi oiva keino. Myös ravinteiden kierrätys tarvitsisi pitkän aikavälin toimenpideohjelman ja lisäbuustausta. 55-ilmastopaketin kansallinen toimeenpano tulee olemaan seuraavan eduskunnan työlistalla. Tässä yhteydessä kansalliseen lainsäädäntöön päivitetään muun muassa hiilidioksidin päästövähennystavoitteet, uusiutuvan energian tavoitteet, energiatehokkuustavoitteita ja lataus- ja jakeluinfran laajennukset. Kenties energiaveroremontti on taas agendalle. Kansallisessa toimeenpanossa olisi tärkeä varmistaa, että kotimaiset kestävät ratkaisut saavat etulyöntiaseman verrattuna muihin ratkaisuihin.

 

Kiinnostavia ja ajankohtaisia EU-asioita:

 • Euroopan komissio antoi 18.5. laajan REPowerEU-toimenpidesuunnitelman, joka tavoittelee riippumattomuutta Venäjän fossiilisesta energiasta lisäämällä uusiutuvan energian ja vedyn käytön, parantamalla energiatehokkuutta ja sujuvoittamalla lupamenettelyitä. Komissio haluaa kasvattaa biometaanin tuotantoa 35 miljardiin kuutiometriin EU:ssa vuoteen 2030 mennessä. Biometaanin toimintasuunnitelmassa annetaan edistämistoimet, mm. kansallisten biometaaniohjelmien laatiminen ja eurooppalaisen Biomethane Alliance -yhteistyökonsortion perustaminen.
 • Komission 55-ilmastopaketin ehdotusten käsittely neuvostossa ja parlamentissa on jo pitkällä. EU:n puheenjohtajamaa Ranska on hoputtanut käsittelyä neuvostossa. Heinäkuun alussa vetovastuu siirtyy Tšekille. Neuvottelut ovat edenneet hitaasti tieliikenteen ja lämmityksen päästökauppaehdotusten, sen sijaa esimeriksi laivaliikenteen päästövelvoite näyttäisi etenevän aikataulun mukaisesti. Parlamentissa valiokuntaäänestykset ovat jo plakkarissa ja seuraavaksi edetään täysistuntokäsittelyihin. SBB arvioi, että täysistunnossa tiukkaa vääntöä on luvassa uusiutuvan energian direktiivimuutosehdotuksen sekä henkilö- ja pakettiautojen CO2-päästöasetusehdotuksen osalta, sillä valiokunnissa mielipiteissä on ollut paljon hajontaa.
 • Komissio on antanut muutosehdotuksen teollisuuspäästödirektiivin Tavoitteena on ottaa ilmasto- ja kiertotaloustoimet paremmin huomioon. Komissio ehdottaa muun muassa, että ympäristöjärjestelmä tulisi pakolliseksi kaikille teollisille toimijoille (ei eläinsuojat) ja soveltamisalan piiriin tulisi suuret nautatilat ja sikojen ja siipikarjan soveltamisalankynnyksiä laskettaisiin. Eläinsuojien osalta tavoitteena on vähentää ammoniakki- ja metaanipäästöjä. Lisäksi esitetään erilaisia teknisluontoisia päivityksiä.
 • Komissio on aloittanut työn integroidun ravinnehuoltosuunnitelman Voimassa olevalla lainsäädännöllä on viime vuosikymmeninä puututtu ravinnekuormitukseen ja ravinnekierron tehottomuuteen. EU:n tasolla tarvitaan kuitenkin lisätoimia elintarviketurvan parantamiseksi sekä ihmisten terveyden ja ekosysteemien suojelemiseksi. Integroidun ravinnehuoltosuunnitelman odotetaan vaikuttavan siihen, että ravinnekuormitus saadaan turvallisille tasoille (ts. maapallon kestävyyden rajoihin). Komission toimenpiteet ovat loppu viimein olla lakiteknisiä, mutta vielä tässä vaiheessa ei olla antamassa säädösehdotuksia. Myöhemmin vuonna 2022 komissio kerää sidosryhmien näkemyksiä.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, on ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun edistämisestä kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen perustama valtakunnallinen yhdistys.

Scroll to Top