Biokaasun verotus muuttuu 1.1.2022 – koskee tuottajia & käyttäjiä

Biokaasun verotukseen tulee muutoksia 1.1.2022 alkaen. Muutokset koskevat biokaasun valmisteverotusta ja tietyissä tapauksissa myös biokaasulaitosten sähköverotusluokitusta. Maakaasun verotasoon ei ole esitetty muutoksia vuodelle 2022. Ei-kestävää biokaasua verotetaan sekä liikenne- että lämmityskäytössä maakaasun verotason mukaisesti, eli biokaasun kestävyysvaatimukset tulevat verotuksen kautta keskeisempään rooliin.

Valmisteverotuksen osalta biokaasulle säädetään liikennekäytössä valmistevero, joka muiden verotettavien energiatuotteiden tavoin muodostuu biokaasun ominaisuuksien perusteella energiasisältö- ja hiilidioksidiverosta sekä huoltovarmuusmaksusta. Kestävästi tuotettu biokaasu on käytännössä hiilidioksidiverotonta, jolloin sen verotaso olisi vajaa puolet maakaasun verosta.

Jätteistä, tähteistä, syötäväksi kelpaamattomasta selluloosa-aineksesta tai lignoselluloosasta (= biokaasu T) valmistettu kestäväksi todettu  liikennebiokaasun vero huoltovarmuusmaksuineen on 10,414 euroa/MWh tai ylemmän lämpöarvon mukaisesti 9,392 euroa/MWh.

Biokaasun lämmitys- ja työkonekäyttö säilyy edelleen verottomana, mikäli biokaasu on kestävää eli täyttää kestävyysvaatimukset. Verotonta on myös biokaasun pientuotanto (tuotantomäärä kalenterivuodessa on enintään 1 GWh).

Biokaasun ja maakaasun verotukseen sovelletaan yhtenäisiä menettelyitä, jotka noudattavat pääosin valmisteverotuksen yleisiä periaatteita. Jakeluverkon haltija voi halutessaan rekisteröityä verovelvolliseksi ja saada kaasun jakeluverkon verottomaksi verkoksi siirtoverkon tavoin. Biokaasun määrä otetaan huomioon kaasuseoksesta suoritettavassa verossa. Myös verkkojen ulkopuolelle jäävä biokaasu verotetaan biokaasuna käyttötarkoituksensa (liikenne, lämmitys, työkone, sähkö) mukaisella verotasolla.

Sähköverotus

Sähköverotuksen osalta muutokset koskevat kierrätysteollisuuden sähköveroluokitusta. Kierrätysteollisuuden piiriin kuuluvat tuotantolaitokset pääsevät alempaan sähköveroluokkaan (ns. sähköveroluokka II). Selkeästi kierrätysteollisuudeksi luokitellaan toiminnot, jotka kuuluvat TOL 2008 pääluokan E (vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito). Myös biokaasulaitoksen sähköveroluokitukseen voi tulla muutoksia, mutta kokonaisuus ei vielä ole täysin selvä. Verohallinnolta voi pyytää ennakkoratkaisua ja poikkeuslupaa energia- ja sähköverotukseen liittyvissä asioissa.

Kestävyys tulee osoittaa

Biokaasun veroedun saaminen edellyttää biokaasun kestävyyden osoittamista kestävyyslain mukaisesti. Kestävyysjärjestelmällä osoitetaan, että toiminnanharjoittajan tuottamat, valmistamat, hankkimat, maahantuomat, kulutukseen luovuttamat tai käyttämät biopolttoaineet, bionesteet ja biomassapolttoaineet täyttävät kestävyyskriteerit. Kestävyysjärjestelmä vaaditaan kaikilta muilta toimijoilta lukuun ottamatta biomassapolttoaineita käytettäviä sähköä, lämmitystä ja jäähdytystä tuottavia laitoksia, joissa kokonaislämpöteho on alle  2 megawattia.

Kestävyys osoitetaan kestävyysjärjestelmällä, joka on Energiaviraston hyväksymä. Vaihtoehtoisesti toiminnanharjoittaja voi osoittaa biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden kestävyyden valitsemallaan Euroopan komission hyväksymällä vapaaehtoisella järjestelmällä. Toiminnanharjoittajan on haettava kestävyysjärjestelmälleen Energiaviraston hyväksyntä, minkä jälkeen toiminnanharjoittaja voi antaa biopolttoaine-, bioneste-, biomassapolttoaine-, tai raaka-aine-eristä kestävyystodistuksen osoituksena siitä, että se täyttää kestävyyskriteerit.

Uusia velvoitteita tuottajille ja käyttäjille

Biokaasun tuottajille tulee rekisteröitymisvelvoite. Rekisteriin tulee ilmoittaa jokainen biokaasun tuotantolaitos. Myös biokaasun pientuottajan tulee rekisteröityä. Rekisteröinti  on auennut OmaVerossa 2.12.2021, ja rekisteröinnit tulee tehdä viimeistään 31.1.2022 biokaasun tuottajien osalta, ja viimeistään 30.6.2022 biokaasun pientuottajien osalta.

Yhteenveto uusista rekisteröintivelvoitteista ja -mahdollisuuksista biokaasun tuottajille ja käyttäjille:

 • Biokaasun tuottajat
  • Biokaasun tuottajien ja pientuottajien tulee rekisteröityä verovelvolliseksi (joka tuotantolaitos erikseen merkittävä rekisteriin) (rekisteröinnin dl. 31.1.2022). Toinen vaihtoehto on hakea valtuutetun varastonpitäjän lupaa (maksullinen).
  • Jakeluverkon haltioille mahdollisuus rekisteröityä verovelvolliseksi (ns. verottoman jakeluverkon haltija).
  • Nykyisen valtuutetun maakaasun varastonpitäjän tulee hakea lupaa erikseen biokaasulle, jolloin voi varastoida nesteytettyä ja paineistettua maa- ja biokaasua verotta.
 • Biokaasun käyttäjät
  • Kaasun rekisteröity käyttäjä voi vastaanottaa kaasua verottomana verottomasta (voi hyödyntää biokaasun verottomuutta)
  • Verohyödyn saajat (lämmityskäyttö) tulee tehdä valtiontukirekisteröinti

Verohallinnolle tulee tehdä säännöllisesti veroilmoitus. Veroilmoituksilla selvitetään verolliset ja verottomat luovutukset kaasulaaduttain. Veroilmoitukset perustuvat verovelvollisten omaan kirjanpitoon, jossa tulee osoittaa myös kestävyysvaatimusten täyttyminen. Yhteenveto veroilmoituksista:

 • Käyttäjät ja tuottajat kuukausittain veroilmoitus Verohallinnolle (pl. pientuottajat antavat vuosittain):
  • liikennebiokaasu ja verollinen biokaasu 12.3.2022
  • lämmityskäyttö loppuvuodesta 2022
  • pientuotannon veroilmoitus 2/2023
 • Jakelijoille ilmoitusvelvollisuus verottamana luovutetusta biokaasusta
Lee lisää
Scroll to Top