Biokaasun jakeluvelvoite on win-win-ratkaisu

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n (SBB) mukaan biokaasun jakeluvelvoite osana yleistä jakeluvelvoitetta tuo oikein toteutettuna liikennebiokaasun pitkäaikaiseksi, toimivaksi, ennakoitavaksi ja kustannustehokkaaksi ratkaisuksi liikenteen päästöjen vähentämiseen. Biokaasun jakeluvelvoite on win-win-ratkaisu, jossa hyötyjiä ovat kaikki osapuolet (tuottajat, jakelijat, autoilijat, verottaja ja ympäristö).

 

Kotimaiset uusiutuvat energianlähteet vahvistavat aluetaloutta ja parantavat kansallista huoltovarmuutta

Biokaasun ottaminen osaksi kansallista jakeluvelvoitetta saattaisi liikennebiokaasun tasa-arvoiseen asemaan muiden polttoaineiden kanssa, ja biokaasu pääsisi näin aidosti osaksi polttoainemarkkinoita (=valtavirtaistuu). Tämä tulee suurella todennäköisyydellä lisäämään biokaasun käyttöä ja todennäköisesti myös tarjontaa markkinoilla. Jakeluvelvoitteen myötä biokaasun kilpailukyky paranee suhteessa muihin polttoaineisiin.

Biokaasun käytön lisääminen on perusteltua liikenteen päästöjenvähennyspotentiaalin ohella myös kiertotalouden sekä huoltovarmuuden näkökulmasta. Suomessa tuotettu biokaasu on nimenomaan suomalaisista syötteistä, tähteistä ja jätteistä valmistettua, kun taas nestemäiset polttoaineet ovat huomattavissa määrin tuontiraaka-aineiden varassa erityisesti tulevaisuudessa. Uusiutuvan energian direktiivi tuo lähivuosina muutoksia, jotka luultavasti vaikuttavat polttoainemarkkinoihin Euroopassa. Direktiivi edellyttää ravinto- ja rehupohjaisten, korkean-ILUC riskin ja liite IX B-osan biopolttoaineiden rajoitusten lisäämistä jakeluvelvoitteeseen, mutta se antaa myös joitakin kansallisia joustomahdollisuuksia.

Tarvitaan järkevää ja ennustettavaa liikennepolitiikkaa

Jakeluvelvoitteen positiiviset vaikutukset suomalaiseen biokaasusektoriin ja edelleen eri sektorien päästövähennysten toteutumiseen edellyttävät kasvavaa liikennekaasun kysyntää, mikä puolestaan edellyttää järkevää ja ennustettavaa liikennepolitiikkaa. Jakeluvelvoitteen toimivuus yhteiskunnan kannalta (kustannustehokkaat päästövähennykset) edellyttää niin ikään toimivaa liikenteen kokonaisohjausta verotuksen, tukien ja muiden toimenpiteiden osalta.

SBB:n mielestä järkevä liikennepolitiikka pyrkii vähentämään liikenteen päästöjä kustannustehokkaasti sekä sosiaalisesti tasa-arvoisesti ja kotimaiset uusiutuvat energianlähteet erityisesti huomioiden. Järkevä liikennepolitiikka pyrkii korvaamaan fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla polttoaineille ja vaihtoehtoisilla käyttövoimilla.

Jakeluvelvoite on lainsäädännön näkökulmasta ensisijaisesti keino vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä, mutta lisäksi se luo taloudellisia kannusteita uusiutuvien polttoaineiden tuottajille. Jakeluvelvoitteen lisäksi biokaasu tarvitsee edelleen myös muita kannustimia ja porkkanoita 2020-luvulla: Kestävän biokaasun ja kierrätysravinteiden tuotannon kannattavuuden parantamiseksi erilaiset investointituet ovat tarpeen myös jatkossa ja lopputuotteiden kysynnän lisäämiseksi tarvitaan uusia kannustimia. Lopputuotteita ovat biokaasu, biometaani sekä erilaiset kierrätyslannoitevalmisteet ja -ravinteet. Erityisen tärkeää olisi saada toimintaympäristöön lisää ennakoitavuutta.

Biokaasusektori kannattaa biokaasun ottamista yleisen jakeluvelvoitteen piiriin

AFRY Management Consulting on tehnyt työ- ja elinkeinoministeriölle biopolttoaineiden kehittämistä koskevan selvityksen (linkki selvitykseen), joka julkaistiin syyskuussa 2020. Biokaasun ottaminen mukaan jakeluvelvoitteeseen on hallitusohjelmaan kirjattu toimenpide.

SBB kannattaa Afryn esittämää yleistä jakeluvelvoitemallia biokaasulle (30 % uusiutuvia vuonna 2030, josta 10 prosenttiyksikköä kehittyneitä). SBB suhtautuu alustavasti positiivisesti siihen, että biokaasun jakeluvelvoitetta sovellettaisiin ainoastaan isoihin jakelijoihin nykyisen lain mukaisesti (yli miljoonaa litraa vuodessa jakelevat eli biometaania noin 10 000 MWh/vuosittain jakelevat). SBB esittää kuitenkin, että vaikutuksia pieniin ja keskisuuriin biokaasun tuottajiin ja jakelijoihin arvioidaan vielä erikseen, mm. kustannusten ja turvallisuus- ja laatutekijöiden osalta, ennen kuin kokoluokkaraja lyödään lopullisesti lukkoon. Samalla olisi tarpeen selventää, mitkä ovat säännöt jakeluvelvoitteen ulkopuolisille jakelijoille operoida polttoainemarkkinoilla. Afry ei ole tarkastellut selvityksessä kattavasti jakeluvelvoitemallin vaikutuksia jakeluvelvoitteen ulkopuolelle jääviin jakelijoihin, mikä johtuu toimeksiannosta.

SBB kannattaa esitettyä jakeluvelvoitteen myötä lankeavaa maltillista valmisteverotasoa. SBB haluaa kuitenkin korostaa, että biokaasun kilpailukyvyn säilyttäminen on tärkeää jatkossakin, vaikka liikenteen verotusta muutettaisiin. SBB ei kannata biokaasusta tuotetun sähkön ja lämmön verottamista, koska se heikentää biokaasun kilpailukykyä suhteessa muihin uusiutuviin polttoaineisiin.

SBB järjestää lähiaikoina jäsenilleen ja muille sidosryhmille keskustelutilaisuuden biokaasun jakeluvelvoitteesta. Lisätietoa tilaisuuden ajankohdasta annetaan myöhemmin.

Lisätietoa:

Anna Virolainen-Hynnän, toiminnanjohtaja, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
anna.virolainen-hynna@biokierto.fi, 0400-987 805

 

 

Biokaasu osaksi yleistä jakeluvelvoitetta (30 % vuonna 2030), arvioitu vaikutus eri toimijoihin:

  • Biokaasun/ biometaanin tuottajat: Voi myydä biokaasua jakelijoille sertifikaatilla tai/ja toimia itse jakelijana ja käydä ylitäyttöosuudella tikettikauppaa muiden jakeluvelvollisten kanssa. Biokaasun jakeluvelvoite koskee suoraan ainoastaan kaasunjakelijoita, jotka ovat jakeluvelvoitteen piirissä. Biokaasun kysynnän kasvu luo mahdollisuuksia kaikenkokoisille toimijoille. Jos jakeluvelvoite lisää liikennekaasun kysyntää, niin todennäköisesti biokaasun tuotannon kannattavuus paranee. Liikennekaasun kysyntä edellyttää myös järkevää liikennepolitiikkaa. Jakeluvelvoitteen ennakoitavuus ja jatkuvuus koetaan eduksi erityisesti uusia investointeja suunniteltaessa. Jakeluvelvoite voi edellyttää nykyisiltä toimijoita muutoksia nykyiseen liiketoimintamalliin mm. uudet kumppanuudet, uudet biokaasun ja/tai sertifikaattien myynti- ja jakelukanavat), uudet kilpailuedut. Erityisesti olemassa olevien alle jakeluvelvoitetason jäävien jakelijoiden asemaa ja toimintamahdollisuuksia tulisi tarkastella vielä erikseen, eli mm. arvioida tulisiko niiden kohdalla verotusmuutosta kompensoida jollain tavalla.
  • Nestemäisten polttoaineiden jakelijat: Voi tarjota uuden vaihtoehdon vastata jakeluvelvoitelain vaatimuksiin. Tarjoaa jopa uuden liiketoimintamahdollisuuden, jos haluaa osallistua myös biokaasun tuotantoon ja/tai biometaanin jalostukseen.
  • Kaasun jakelijat: Jakeluvelvollisen tulee myydä vähintään jakeluvelvoitteen verran biokaasua tai ostaa velvoitteen verran biokaasutikettejä toiselta jakelijalta. Jakeluvelvoitteen ulkopuolinen jakelija voi päättää vapaasti, kuinka paljon jakelee maakaasua ja biokaasua.
  • Henkilöautot: Liikennekaasun jakeluverkko laajenee ja mahdollisesti mahdollistaa maltillisen hintakehityksen 2020-luvulla.
  • Raskaat ajoneuvot: Liikennekaasun jakeluverkko laajenee ja mahdollisesti mahdollistaa maltillisen hintakehityksen 2020-luvulla.
  • Verottaja: Verotuloja lisää.
  • Suomen ilmastotavoitteet ja -velvoitteet: Kustannustehokas ja ennakoitavissa oleva päästövähennyskeino.

 

Scroll to Top