Asiantuntijalausunto valtioneuvoston selonteko EU politiikasta MmV:lle

Lausuntopyynnön diaarinumero: VNS 7/2020 vp

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • SBB pitää hyvänä sitä, että Suomi on aktiivinen kiertotalouden saralla.
  • SBB pitää tärkeänä sitä, että Suomi osallistuu aktiivisesti toimiin energiajärjestelmän uudistamiseksi. Tässä yhteydessä haluamme muistuttaa, että vedyn ohella myös biometaani/biokaasu pidetään mukana tarkastelussa. Biometaani jää helposti vedyn varjoon energiajärjestelmäkeskusteluissa. Biokaasu on heti käyttöönotettavissa ja jo kaupallisessa vaiheessa oleva polttoaine, ja sen reitti markkinoille on siksi nopeampi kuin vedyn.
  • SBB kannattaa Suomen kantaa päästökauppamekanismin kehittämisestä (yleinen, merenkulku ja tieliikenne). Liikenteen päästöjen vähentämisen osalta pidämme tärkeänä, että Suomi ajaa mahdollisimman laajaa keinovalikoimaa, jossa kestävästi tuotetut biopolttoaineet ja biokaasu ovat mukana.
  • SBB kannattaa sitä, että EU edistää uusiutuvien polttoaineiden (nestemäiset ja kaasumaiset biopolttoaineet) käyttöä liikenteessä, mihin on olemassa vahvat perusteet niin ilmaston, kustannustehokkuuden, energiaomavaraisuuden kuin aluepoliittisesta näkökulmasta. SBB ei kannata Suomen linjausta, että EU-tasolla uusiutuvia polttoaineita ohjataan erityisesti lento- ja meriliikenteen sekä raskaan liikenteen käyttöön.
  • SBB pitää hyvänä asiana sitä, että Suomi on aktiivinen maankäyttösektorin hiilinielujen osalta. SBB pitää tärkeänä sitä, että Suomi edistää myös maatalousmaan hiilinielujen syntymistä. Tässä yhteydessä haluamme muistuttaa, että maatalousmaan hiilen sitomisessa on oleellista tarkastella samaan aikaan myös maaperän kasvukuntoa, elinvoimaisuutta ja ravinteiden kiertoa.
  • SBB kannattaa sitä, että Suomi on aktiivisesti edistämässä kestävää ruuan tuotantoa. SBB haluaa muistuttaa, että onnistunut toimenpano edellyttää tiivistä yhteistyötä arvo- ja tuotantoketjun toimijoiden sekä eri hallinnon alan edustajien kesken. Ravinnekierto ja biokaasu linkittyvät tähän kokonaisuuteen.
  • Energian sisämarkkina-asioiden osalta haluamme muistuttaa, että komissio antaa vuonna 2021 säädösehdotuksen EU:n tulevasta kaasumarkkinoiden sääntelykehyksestä. Energiajärjestelmän integrointia koskevan EU:n strategian mukaisesti komissio aikoo tarkastella kaasumarkkinoiden sääntelykehystä helpottaakseen uusiutuvien kaasujen käyttöönottoa.

Lausunnon pyytäjä:

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta

Scroll to Top