Asiantuntijalausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta

HE 186/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta

Kirjallinen asiantuntijalausunto 3.11.2020 kello 12.00 Eduskunnan  liikenne- ja viestintävaliokuntalle

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • Lakiesityksellä pyritään edistämään liikenteen päästövähennysten saavuttamista sekä edistämään kaasun käyttöä raskaassa liikenteessä sekä kaasuntankkausinfrastruktuurin laajentumista lisäämällä kysyntää myöntämällä hankintatukea kaasukäyttöisen kuorma-autojen hankintaa varten. SBB:n mielestä lakiesitys on perusteltu ja perustelut on tuotu kattavasti esille taustamuistiossa. SBB:n arvioiden mukaan lakiesityksellä pannaan täytäntöön hallitusohjelmaa, kansallista biokaasuohjelmaa sekä Fossiiliton liikenne tiekartta -työryhmän suosituksia. Esitys edistää raskaan kaluston vähäpäästöistymistä, käyttövoimien asteittaista uudistumista sekä ottaa tärkeitä askelia biokaasun tuotannon ja kysynnän lisäämiseksi. Vastaavanlainen hankintatuki on käytössä myös muissa maissa.
  • SBB kannattaa esitystä myöntää valtion avustusta kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintaa tai pitkäaikaisvuokrausta varten (kaasuhankintatuki) vuosina 2020-2022.
  • SBB kannattaa esitystä, että kaasuhankintatukea myönnettäisiin uuden kuorma-auton hankintaan, jonka suurin tieliikenteessä sallittu massa on vähintään 16 000 kiloa ja jonka ajonaikaisena käyttövoimana on pääasiallisesti kaasu.
  • SBB kannattaa esitystä, että tukea myönnettäisiin 5 000 euroa paineistettua kaasua käyttövoimana käyttävän ja 12 000 euroa nesteytettyä kaasua käyttövoimana käyttävän uuden kuorma-auton ostoa tai 3 vuoden pitkäaikaisvuokrausta varten.
  • SBB kannattaa esitystä, että laki tulee voimaan 1.12.2020 ja kaasuhankintatuen hakuaika on niin kauan kuin määrärahoja on käytettävissä tai vähintään 30.11.2022 asti. Riittävän pitkä hakuaika on tarpeen COVID-epidemian aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Joskin olemme toiveikkaita sen suhteen, että rahoituksen hakeminen ajoittuu enemminkin määräajan alkupäähän kuin loppupäähän.
  • SBB pitää tärkeänä, että raskaille kaasuajoneuvoille on haettavissa hankintatukea myös vuoden 2022 jälkeen. Myös Fossiiliton liikenne tiekartta -työryhmä suosittelee harkitsemaan hankintatuelle jatkoa myös vuoden 2021 jälkeen. SBB esittää, että hankintatuen jatkokehityksessä voidaan tarvittaessa arvioida, miten hankintatuki voisi lisätä biokaasun kysyntää. Jatkotyön yhteydessä voidaan myös harkita hankintatukea kaasukäyttöisille pakettiautolle ja traktoreille. Tulevaisuuden hankintatukimallia voidaan kehittää ottamalla hyviä käytänteitä käyttöön muista maista, erityisesti Ruotsista.

Lausunnon pyytäjä:

Eduskunnan  liikenne- ja viestintävaliokunta

Lausunto

Scroll to Top