Asiantuntijalausunto: HE 139/2020 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi

Asiantuntijalausunto Eduskunnan  maa- ja metsätalousvaliokunnalle kokoukseen 1.12.2020

Asia: HE 139/2020 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi

https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/E+139/2020

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

 • SBB:n mielestä hyvää on niin ikään se, että strategia pyrkii hyödyntää paremmin sektorien välistä synergiaa (esim. lannasta ja jätteestä tuotetun biometaanin hyödyntäminen liikenteessä) ja saada näin aikaan päästövähennyksiä useilla eri toimialoilla.
 • SBB haluaa huomauttaa, että biokaasu- ja ravinnekiertoasiat eivät sovi ainoastaan yhteen kategoriaan, minkä johdosta niihin liittyviä haasteita ja toimenpiteitä käsitellään jokaisen osa-alueen yhteydessä – näiden asioiden osalta onkin tarpeen tarkastella koko strategiaa!
 • Metaanistrategia tuo selvyyttä myös väärinkäsityksille. Biokaasulle kohdistetaan usein yleistä metaaninvuotoihin liittyvää kritiikkiä, vaikka biokaasun ja maakaasun haasteet ovat erilaiset.
 • Toimenpiteiden jämptillä toteuttamisella pystytään ratkaisemaan suurin osa tiedossa olevista metaanihaasteita. Kritiikkinä sanottakoon, että osa strategian toimenpide-ehdotuksista on aika yleisiä ja niistä puuttuu selkeä aikataulutus. SBB peräänkuuluttaa strategian huolellista toimeenpanoa!
 • SBB:n mielestä strategiassa on tunnistettu hyvin biokaasun moninainen rooli hiilineutraalissa kiertotaloudessa: strategiassa tunnistetaan uusiutuvan energian potentiaalin ohella, myös kierrätyslannoitteiden ja -ravinteiden mahdollisuudet korvata fossiilista alkuperää olevia synteettisiä lannoitteita.
 • Yhtenäisten pelisääntöjen varmistamiseksi onkin tärkeää, että RED 2 toimeenpano toteutetaan täsmällisesti jäsenmaissa.
 • SBB pitää tärkeänä, että kierrätysravinteiden ja -lannoitteiden käyttöön kannustetaan yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) kansallisella strategiasuunnitelmalla, sekä tarvittaessa myös muilla välineillä. Kierrätysravinne- ja lannoitteiden markkinoiden kehittämiseen on nyt eritäin tärkeä satsata.
 • SBB pitää tärkeänä toimenpide-ehdotusta 5, jossa Komissio tarjoaa tulevien politiikka-aloitteiden kautta kohdennettua tukea vauhdittaakseen kestävistä lähteistä, kuten lannasta ja orgaanisesta jätteestä ja jäännöksistä, tuotetun biokaasun markkinoiden kehitystä. Tällaisia aloitteita ovat muun muassa tuleva kaasumarkkinoiden sääntelykehys sekä uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin tuleva tarkistaminen. Biokaasun ja muiden uusiutuvien kaasujen markkinoiden sujuvoittaminen on erittäin tärkeää.
 • SBB pitää erityisen tärkeänä sitä, että biokaasun off-grid tuotanto ja -käyttö huomioidaan.
 • Mietittäessä kaatopaikkakaasujen hyödyntämistä on tarpeen mainita energiaverotus.
 • Yli 30 vuotta sitten annetussa puhdistamolietedirektiivissä säännellään puhdistamolietteen käyttöä ympäristön ja erityisesti maaperän suojelemiseksi, jotta maanviljelyssä ei aiheutuisi haitallisia vaikutuksia pilaantuneen lietteen käytöstä. SBB pitää tärkeänä, että direktiivi on uudelleen arvioinnissa EU-tasolla. Haluamme myös huomauttaa, että osa kysymyksistä on työn alla kansallisessa lannoitelainsäädäntöuudistuksessa.

Lausunnon pyytäjä:

Eduskunnan  maa- ja metsätalousvaliokunta

Lausunto

Scroll to Top