Asiantuntijalausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi määräaikaisesta henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021

HE 201/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi määräaikaisesta henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021

Kirjallinen asiantuntijalausunto 5.11.2020 kello 12.00 Eduskunnan  liikenne- ja viestintävaliokuntalle

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • SBB:n mielestä lakiesityksen tavoitteet ovat kannatettavia ja hallitusohjelman mukaisia. Liikenteen päästöjen vähentäminen ja asetettuihin päästövähennystavoitteisiin pääseminen edellyttää laaja-alaista keinovalikoimaa. Lakiesityksellä on myös taloutta elvyttävä vaikutus. Lakiesityksellä pannaan toimeen lisäksi myös kansallista biokaasuohjelmaa.
  • SBB kannattaa esitystä 2 § Romutuspalkkion myöntämisen edellytyksistä. Mietittäessä eri ohjauskeinojen käyttöönottamista on tärkeää, että valitut keinot vähentävät liikenteen päästöjä kustannustehokkaasti ja sosiaalisesti tasa-arvoisesti, sekä korvaavat fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla polttoaineille ja vaihtoehtoisilla käyttövoimilla. Esitys määräaikaisesta romutuspalkkiosta täyttää mielestämme riittävissä määrin nämä periaatteet. Asiaan on kuitenkin syytä kiinnittää huomioita, kun romutuspalkkion jatkoa mietitään tulevaisuudessa. Fossiiliton liikenne tiekartta -työryhmä esittää 27.10.2020 julkaisemassaan loppuraportissa kattavan listauksen toimenpidesuosituksia kotimaan liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n mukaan työryhmän suositukset tukevat sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää siirtymää kohti fossiilitonta liikennettä 2035; loppuraportti toimii täten hyvänä lähtökohtana, kun mietitään liikenteen päästöjen vähennysten keinovalikoimaa.
  • SBB kannattaa esitystä 3 § Avustuksen määrästä, jonka mukaan romutuspalkkiota myönnetään valtion varoista 2 000 euroa henkilöauton hankintaa varten, jonka käyttövoimana on metaanista koostuva polttoaine.

Lausunnon pyytäjä:

Eduskunnan  liikenne- ja viestintävaliokunta

Lausunto

Scroll to Top