Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Lausunto työryhmän luonnokseen maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi (MISU)

18.5.2022

Lausuntopyyntö työryhmän luonnoksesta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi (MISU) Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4507/2021 Poimintoja SBB:n lausunnosta: Kannatamme toimia, jotka lisäävät turvemaiden nurmipeitteisyyttä. Niillä paitsi vaikutetaan viljelysmaan CO2-päästöihin, että parannataan […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

12.5.2022

Lisätietoa Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB ei kannata määräaikaista muutosta, koska se heikentää liikennebiokaasun investointihorisonttia. Lisämäärärahat investointeihin eivät riitä kompensoimaan aiheutettua haittaa ja epävarmuutta, jota ehdotus […]

Lue lisää →

Asiantuntijalausunto: VALTIONEUVOSTON SELONTEKO JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMASTA VUOSILLE 2023—2026 (VNS 2/2022 vp)

2.5.2022

Asia: VNS 2/2022 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026 https://www.eduskunta.fi/pdf/VNS+2/2022

Lue lisää →

Lausunto lannoitelakiehdotus eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle

7.4.2022

HE 32/2022 vp Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB pitää erittäin tärkeänä, että EU-lannoitevalmisteita koskevan asetuksen ohella kansallisille markkinoille tarkoitettujen lannoitevalmisteiden markkinat voivat jatkaa toimintaansa, jolloin lannoitevalmistaja […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen verohallinnon energiaverotuksen ohjeen päivitykseksi

29.3.2022

Diaarinumero: VH/1061/00.01.00/2022 Verohallinto pyytää lausuntoja  29.3.2022 mennessä ohjeluonnokseen. Poimintoja SBB:n lausunnosta: Biokaasun pientuottajien verotuskohtelu: Valmisteverolaissa tulisi soveltaa kestävyyslain mukaista kestävyysjärjestelmävaatimusten kokoluokkarajausta, jossa kestävyysjärjestelmää ei tule […]

Lue lisää →

Web-based public consultation on a ‘Policy framework on biobased, biodegradable and compostable plastics’

15.3.2022

Lausuntokierros 18.1.2022-15.3.2022 Lisätietoa  

Lue lisää →

Asiantuntijalausunto EU:n kaasupaketista eduskunnalle

15.3.2022

Asia: U 17/2022 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusiutuvien kaasujen, maakaasun ja vedyn sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä (kaasumarkkina-asetus)   […]

Lue lisää →

Consultation on the revision of Regulation (EU) 2019/1242 setting CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles

14.3.2022

Reducing carbon emissions – review of emission standards for heavy-duty vehicles (20.12.2021-14.3.2022)

Lue lisää →

Asiaintuntijalausunto: valtioneuvoston selvitys maa- ja metsätalouden sekä maaseutualueiden valtiontukisääntöjen uudistamisesta

8.3.2022

Asian käsittelytiedot E 13/2022 vp Valtioneuvoston selvitys: Maa- ja metsätalouden sekä maaseutualueiden valtiontukisääntöjen uudistaminen

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto valtioneuvoston selvitykseen: Komission tiedonanto hiilen kestävistä kiertokuluista

22.2.2022

Asian käsittelytiedot E 4/2022 vp  Lisätietoa: Komission ehdotus hiilen poistamiseksi, kierrättämiseksi ja kestäväksi varastoimiseksi (europa.eu)

Lue lisää →
Scroll to Top