Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain muuttamisesta

8.9.2023

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain muuttamisesta Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11785/2023   Poimintoja SBB:n lausunnosta: Suomen Biokierto ja Biokaasu ry ei kannata […]

Lue lisää →

Lausunto aiheeseen E 99/2018 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n biotalousstrategian päivityksestä

7.9.2023

Asia: E 99/2018 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n biotalousstrategian päivityksestä https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Liiteasiakirja/Documents/EDK-2023-AK-15312.pdf Yhteenveto SBB:n lausunnosta: Suomen kanta on mielestämme hyvä. Se antaa hyvät eväät EU-tasoisen […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

1.9.2023

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=c1c1ff17-b633-4711-8af9-e6888c2484d3&out=1 https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=c1c1ff17-b633-4711-8af9-e6888c2484d3&out=1 Jakeluvelvoite on ollut, ja on, selkeä, kiistaton ja ennustettava taakanjakosektorin päästövähennyskeino, jota voi olla vaikea korvata yhtä tehokkailla ja varmoilla toimenpiteillä. Jakeluvelvoite on […]

Lue lisää →

Teollinen hiilenhallinta – hiilidioksidin talteenotto, hyödyntäminen ja varastointi

30.8.2023

Hiilidioksidin talteenotto, hyödyntäminen ja varastointi on tärkeää hiilineutraaliuden saavuttamiseksi EU:ssa vuoteen 2050 mennessä. Se auttaa aloja, joilla päästöjä on vaikea vähentää, irtautumaan hiilestä ja voi […]

Lue lisää →

EU emissions trading system (ETS) – update of the rules for monitoring and reporting emissions

23.8.2023

EU emissions trading system (ETS) – update of the rules for monitoring and reporting emissions

Lue lisää →

E-kirje Taksonomian delegoidut asetukset

11.8.2023

Luonnos E-kirjeeksi: Valtioneuvoston selvitys eduskunnan käsiteltäväksi EU:n kestävän rahoituksen taksonomia-asetuksen ((EU) 2020/852) nojalla annetun ympäristöä koskevan delegoidun asetuksen ja voimassa olevan ilmastoa koskevan delegoidun asetuksen […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi esitykseksi eduskunnalle uudeksi päästökauppalaiksi

11.8.2023

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle uudeksi päästökauppalaiksi Poimintoja lausunnosta: Uusi päästökauppalaki on tärkeää säädös, koska se vaikuttaa biokaasun ja ravinteiden kierrätyksen toimialaan monella tapaan. Biokaasulla […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi ajoneuvojen hankinta- ja muuntotukilain (1289/2021) muuttamisesta

8.8.2023

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ajoneuvojen hankinta- ja muuntotukilain (1289/2021) muuttamisesta Poimintoja lausunnosta: Hankintatukilakia tulisi tarkastella raskaiden kaasuajoneuvojen osalta pikaisesti uudelleen heti, kun uusi de […]

Lue lisää →

Lausunto Maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnokseen lannoitevalmisteista

7.7.2023

Lausuntopyyntö Maa- ja Metsätalousministeriön asetusluonnoksesta lannoitevalmisteista Poimintoja lausunnosta: On hyvä, että orgaanisten maanparannusaineiden haitta-aineiden raja-arvot eivät asettuneet tiukemmiksi kuin orgaanisten lannoitteiden, orgaanisten kivennäislannoitteiden tai epäorgaanisten […]

Lue lisää →

Lausunto nettonollateollisuutta koskevaan EU-säädökseen

3.6.2023

Asia: U 6/2023 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan nettonollateknologiatuotteiden valmistusekosysteemiä vahvistavasta toimenpidekehyksestä (nettonollateollisuutta koskeva säädös) https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kirjelma/Documents/U_6+2023.pdf   Komission […]

Lue lisää →
Scroll to Top