Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi ajoneuvojen hankinta- ja muuntotukilain (1289/2021) muuttamisesta

8.8.2023

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ajoneuvojen hankinta- ja muuntotukilain (1289/2021) muuttamisesta Poimintoja lausunnosta: Hankintatukilakia tulisi tarkastella raskaiden kaasuajoneuvojen osalta pikaisesti uudelleen heti, kun uusi de […]

Lue lisää →

Lausunto Maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnokseen lannoitevalmisteista

7.7.2023

Lausuntopyyntö Maa- ja Metsätalousministeriön asetusluonnoksesta lannoitevalmisteista Poimintoja lausunnosta: On hyvä, että orgaanisten maanparannusaineiden haitta-aineiden raja-arvot eivät asettuneet tiukemmiksi kuin orgaanisten lannoitteiden, orgaanisten kivennäislannoitteiden tai epäorgaanisten […]

Lue lisää →

Lausunto nettonollateollisuutta koskevaan EU-säädökseen

3.6.2023

Asia: U 6/2023 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan nettonollateknologiatuotteiden valmistusekosysteemiä vahvistavasta toimenpidekehyksestä (nettonollateollisuutta koskeva säädös) https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kirjelma/Documents/U_6+2023.pdf   Komission […]

Lue lisää →

Hiilipäästöjen vähentäminen – raskaiden hyötyajoneuvojen päästönormien tarkistaminen

31.5.2023

Euroopan komissio pyysi sidosryhmien palautetta asetusmuutosehdotukseen raskaiden ajoneuvojen CO2-standareista 20.5.2023 mennessä. Lisätietoa: Have your say (europa.eu)

Lue lisää →

Kestävä sijoittaminen – EU:n ympäristöluokitusjärjestelmä

15.5.2023

Europan Komissio ehdottaa uusia EU:n luokitusjärjestelmän kriteerejä taloudellisille toiminnoille, jotka edistävät merkittävästi vähintään yhtä seuraavista ympäristötavoitteista: vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu siirtyminen […]

Lue lisää →

Pakkausjätteen vähentäminen – sääntöjen tarkistaminen

24.4.2023

Kommentit Euroopan komission ehdotukseen uudeksi pakkaus ja pakkausjäteasetukseksi. Lisätietoa Euroopan komission sivuilta 

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi lannoitevalmisteista

31.3.2023

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta lannoitevalmisteita koskevasta toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta   Yhteenveto SBB:n lausunnosta: Esitämme, että perustelumuistioon kirjataan tarkemmin, että yritys voi hyödyntää […]

Lue lisää →

Hiilen poistamisen sertifiointi – EU:n säännöt (europa.eu)

23.3.2023

Lisätietoa Euroopan komission sivuilta 

Lue lisää →

Vesien pilaantuminen – yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskevat EU:n säännöt (päivitys)

14.3.2023

Lisätietoa: Have your say (europa.eu)

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen kansalliseksi jakeluinfraohjelmaksi vuoteen 2035

28.2.2023

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11483/2022 Poimintoja SBB:n lausunnosta: Kannatamme kaikkia jakeluinfraohjelmassa esitettyjä toimenpiteitä metaanin osalta. Mielestämme on tärkeää, että tarkastelussa on nesteytetyn metaani lisäksi myös paineistettu metaani. […]

Lue lisää →
Scroll to Top