Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n lausunto Gasumille ja Energiavirastolle kaasun alustavaan siirtotariffistoon

2.4.2019

Energiavirasto ja Gasum ovat julkaisseet alustavat kaasun siirtotariffit kuultavaksi 15.2.2019. Kuulemisaikaa on 31.3.2019 asti. Gasum kuulee Suomen kaasuverkon siirtotariffeja (pdf) ja Energiavirasto puolestaan kuulee ulkomaan […]

Lue lisää →

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n asiantuntijalausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle: E 99/2018 vp Valtioneuvoston selvitys, Komission tiedonanto EU:n biotalousstrategian päivityksestä

15.1.2019

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n mielestä Suomen kanta on kannatettava. Siinä tuodaan onnistuneesti esille Suomen erityispiirteet. Suomen kannassa tuodaan esille useita eri asioita myös kattavammin kuin komission […]

Lue lisää →

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n asiantuntijalausunto: HE eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain, sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:n sekä sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta (HE 290/2018 vp)

15.1.2019

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_290+2018.aspx

Lue lisää →

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja laiksi sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta

20.11.2018

Ymmärryksemme mukaan luonnos on linjassa aikaisemmin tehtyjen päätösten kanssa, joten emme esitä muutoksia luonnokseen. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden ohella pidämme erityisen tärkeänä sitä, että maakaasumarkkinoiden avaaminen […]

Lue lisää →

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n kommentit Sitran Kiertotalous 2.0. -työhön

9.11.2018

Suomen Biokaasuyhdistys ry pitää kiertotaloutta erittäin tärkeänä asiana. Sitran kiertotaloustyöllä on ollut tärkeä merkitys kiertotalousasioiden jalkauttamiseksi Suomessa, minkä lisäksi Sitra on edistänyt asiaa menestyksekkäästi myös […]

Lue lisää →

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n asiantuntijalausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 muuttamisesta

26.10.2018

SuomenBiokaasuyhdistys rykannattaa hallituksen esitystä muuttaa jätteiden käsittelyn YVA-velvoiterajoja.Biokaasun näkökulmasta keskeisin muutosehdotus koskee ei-vaarallisen jätteen biologista käsittelyä(sis. kompostointi ja biokaasutus), jonka osalta ehdotetaan nykyi-sen YVA-rajan 20 […]

Lue lisää →

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n asiantuntijalausunto eduskunnan verojaostolle: Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

26.10.2018

Suomen Biokaasuyhdistys ry pitää hyvänä sitä, ettäehdotuksessa ei esitetä muutoksia biokaasun lämmöntuotannon energiaverotukseen; näin ollen biokaasuolisi jatkossakin verotontakiinteän biomassan ohella. Myös liikennepolttoainekäytössä biokaasu tulisi säi-lyä […]

Lue lisää →

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n asiantuntijalausunto eduskunnan työ-ja elinkeinojaostolle: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019

24.10.2018

Keskeisin keino lisätä biokaasun tuotantoa ja käyttöä Suomessa on panostaa biokaasun liikenne käyttöön erityisesti henkilöautoliikenteessä sekä myös raskasliikenteessä.Tehokkaimmat keinot biokaasun liikennekäyttön edistämisessä on varmistaa jatkossakin […]

Lue lisää →

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n mielipide Hiiletön liikenne 2045 – polkuja päästöttömään tulevaisuuteen -väliraportista

9.10.2018

Saatesanat: Liikennesektorin päästövähennyksillä on tärkeä rooli Suomen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa. Biokaasu on uusiutuva, kotimainen ja edullinen liikenteen polttoaine. Biokaasun käytön lisäämisellä voidaan vähentää henkilö- ja raskaan liikenteen […]

Lue lisää →

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

1.10.2018

Suomen Biokaasuyhdistys kannattaa ehdotusta muuttaa lämmityspolttoaineiden verotusta siten, että siinä huomioidaan polttoaineen koko elinkaaren aikaiset päästöt. Muutoksella voidaan varmistaa lämmityspolttoaineiden neutraalit verotuskäytännöt sekä edistää teknologianeutraalisuutta. […]

Lue lisää →
Scroll to Top