Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Web-based public consultation on a ‘Policy framework on biobased, biodegradable and compostable plastics’

15.3.2022

Lausuntokierros 18.1.2022-15.3.2022 Lisätietoa  

Lue lisää →

Asiantuntijalausunto EU:n kaasupaketista eduskunnalle

15.3.2022

Asia: U 17/2022 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusiutuvien kaasujen, maakaasun ja vedyn sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä (kaasumarkkina-asetus)   […]

Lue lisää →

Consultation on the revision of Regulation (EU) 2019/1242 setting CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles

14.3.2022

Reducing carbon emissions – review of emission standards for heavy-duty vehicles (20.12.2021-14.3.2022)

Lue lisää →

Asiaintuntijalausunto: valtioneuvoston selvitys maa- ja metsätalouden sekä maaseutualueiden valtiontukisääntöjen uudistamisesta

8.3.2022

Asian käsittelytiedot E 13/2022 vp Valtioneuvoston selvitys: Maa- ja metsätalouden sekä maaseutualueiden valtiontukisääntöjen uudistaminen

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto valtioneuvoston selvitykseen: Komission tiedonanto hiilen kestävistä kiertokuluista

22.2.2022

Asian käsittelytiedot E 4/2022 vp  Lisätietoa: Komission ehdotus hiilen poistamiseksi, kierrättämiseksi ja kestäväksi varastoimiseksi (europa.eu)

Lue lisää →

Kommentit energiavirastolle kaasun ja vedyn alkuperätakuujärjestelmän ehtoihin

16.2.2022

Energiavirasto kuulee Gasgrid Finland Oy:n esittämistä kaasun ja vedyn alkuperätakuupalvelun ehdoista sekä alkuperätakuupalvelun maksujen määrittämisen perusteista 18.2.2022 saakka. Gasgrid Finland Oy toimii 3.12.2021 voimaan tulleen […]

Lue lisää →

Lausunto valtioneuvoston selvitykseen: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla annettava komission täytäntöönpanoasetus vapaaehtoisista järjestelmistä ja kestävyyskriteerien todentamisesta (E 5/2022 vp)

9.2.2022

Asian käsittelytiedot E 5/2022 vp Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB pitää tärkeänä, että Suomi osallistuu aktiivisesti uusiutuvien kaasujen kaupankäyntijärjestelmien kehittämiseen RED2:n delegoitujen säädösten, RED3:n ja kaasupaketin yhteyksissä. […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

9.2.2022

VN/33265/2021 Poimintoja SBB:n lausunnosta: SBB kannattaa ehdotusta, että sivutuotteet voidaan haudata ja sijoittaa kaatopaikoille ainoastaan tarkoin rajatuissa tapauksissa. Pidämme tärkeänä varmistaa, ettei tiukkenevat hävittämisvelvoitteet johda […]

Lue lisää →

Kirjallinen lausunto valtioneuvoston kirjelmään eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 651/2014 muuttamisesta (valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen muuttaminen)

2.2.2022

Kirjallinen asiantuntijalausunto eduskunnan  maa- ja metsätalousvaliokunnalle sekä ympäristövaliokunnalle Asia: U 71/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen […]

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2018—2021 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

2.2.2022

Asianumero: VN/17669/2021  Poimintoja SBB:n lausunnosta: Infratukea tulisi pystyä myöntämään myös paikallisen jakeluverkon piirissä oleville CNG-asemille, miltä osin asetusta on tarvetta tarkentaa. Nyt pykälässä 10 esitetään […]

Lue lisää →
Scroll to Top