Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen verotaulukon ja valmisteverotuslain 5 §:n muuttamisesta

26.9.2019

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM/1358/03.01.00/2019

Lue lisää →

Lausunto luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi maakaasun toimitusten selvityksestä ja mittauksesta

21.8.2019

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/1062/03.01.02/2019

Lue lisää →

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n kommentit jakeluinfrastruktuurituen ohjeluonnokseen sekä kehitysideoita jakeluinfratuen kehittämiseksi Energiavirastolle 17.6.2019

17.6.2019

Lisätiedot: Energiavirasto järjestää syyskuussa 2019 sähkö- ja kaasuajoneuvojen lataus- ja tankkausverkoston laajenemista edistävän tukikilpailutuksen. Energiavirasto on pyytänyt kommentteja jakeluinfrastruktuurituen ohjeluonnokseen toimitettavaksi 17.6.2019 mennessä. Lisätiedot Energiaviraston […]

Lue lisää →

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n lausunto Gasumille ja Energiavirastolle kaasun alustavaan siirtotariffistoon

2.4.2019

Energiavirasto ja Gasum ovat julkaisseet alustavat kaasun siirtotariffit kuultavaksi 15.2.2019. Kuulemisaikaa on 31.3.2019 asti. Gasum kuulee Suomen kaasuverkon siirtotariffeja (pdf) ja Energiavirasto puolestaan kuulee ulkomaan […]

Lue lisää →

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n asiantuntijalausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle: E 99/2018 vp Valtioneuvoston selvitys, Komission tiedonanto EU:n biotalousstrategian päivityksestä

15.1.2019

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n mielestä Suomen kanta on kannatettava. Siinä tuodaan onnistuneesti esille Suomen erityispiirteet. Suomen kannassa tuodaan esille useita eri asioita myös kattavammin kuin komission […]

Lue lisää →

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n asiantuntijalausunto: HE eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain, sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:n sekä sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta (HE 290/2018 vp)

15.1.2019

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_290+2018.aspx

Lue lisää →

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja laiksi sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta

20.11.2018

Ymmärryksemme mukaan luonnos on linjassa aikaisemmin tehtyjen päätösten kanssa, joten emme esitä muutoksia luonnokseen. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden ohella pidämme erityisen tärkeänä sitä, että maakaasumarkkinoiden avaaminen […]

Lue lisää →

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n kommentit Sitran Kiertotalous 2.0. -työhön

9.11.2018

Suomen Biokaasuyhdistys ry pitää kiertotaloutta erittäin tärkeänä asiana. Sitran kiertotaloustyöllä on ollut tärkeä merkitys kiertotalousasioiden jalkauttamiseksi Suomessa, minkä lisäksi Sitra on edistänyt asiaa menestyksekkäästi myös […]

Lue lisää →

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n asiantuntijalausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 muuttamisesta

26.10.2018

SuomenBiokaasuyhdistys rykannattaa hallituksen esitystä muuttaa jätteiden käsittelyn YVA-velvoiterajoja.Biokaasun näkökulmasta keskeisin muutosehdotus koskee ei-vaarallisen jätteen biologista käsittelyä(sis. kompostointi ja biokaasutus), jonka osalta ehdotetaan nykyi-sen YVA-rajan 20 […]

Lue lisää →

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n asiantuntijalausunto eduskunnan verojaostolle: Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

26.10.2018

Suomen Biokaasuyhdistys ry pitää hyvänä sitä, ettäehdotuksessa ei esitetä muutoksia biokaasun lämmöntuotannon energiaverotukseen; näin ollen biokaasuolisi jatkossakin verotontakiinteän biomassan ohella. Myös liikennepolttoainekäytössä biokaasu tulisi säi-lyä […]

Lue lisää →
Scroll to Top