Lausunnot

Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan toimialan suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja laiksi sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta

20.11.2018

Ymmärryksemme mukaan luonnos on linjassa aikaisemmin tehtyjen päätösten kanssa, joten emme esitä muutoksia luonnokseen. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden ohella pidämme erityisen tärkeänä sitä, että maakaasumarkkinoiden avaaminen […]

Lue lisää →

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n kommentit Sitran Kiertotalous 2.0. -työhön

9.11.2018

Suomen Biokaasuyhdistys ry pitää kiertotaloutta erittäin tärkeänä asiana. Sitran kiertotaloustyöllä on ollut tärkeä merkitys kiertotalousasioiden jalkauttamiseksi Suomessa, minkä lisäksi Sitra on edistänyt asiaa menestyksekkäästi myös […]

Lue lisää →

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n asiantuntijalausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 muuttamisesta

26.10.2018

SuomenBiokaasuyhdistys rykannattaa hallituksen esitystä muuttaa jätteiden käsittelyn YVA-velvoiterajoja.Biokaasun näkökulmasta keskeisin muutosehdotus koskee ei-vaarallisen jätteen biologista käsittelyä(sis. kompostointi ja biokaasutus), jonka osalta ehdotetaan nykyi-sen YVA-rajan 20 […]

Lue lisää →

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n asiantuntijalausunto eduskunnan verojaostolle: Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

26.10.2018

Suomen Biokaasuyhdistys ry pitää hyvänä sitä, ettäehdotuksessa ei esitetä muutoksia biokaasun lämmöntuotannon energiaverotukseen; näin ollen biokaasuolisi jatkossakin verotontakiinteän biomassan ohella. Myös liikennepolttoainekäytössä biokaasu tulisi säi-lyä […]

Lue lisää →

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n asiantuntijalausunto eduskunnan työ-ja elinkeinojaostolle: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019

24.10.2018

Keskeisin keino lisätä biokaasun tuotantoa ja käyttöä Suomessa on panostaa biokaasun liikenne käyttöön erityisesti henkilöautoliikenteessä sekä myös raskasliikenteessä.Tehokkaimmat keinot biokaasun liikennekäyttön edistämisessä on varmistaa jatkossakin […]

Lue lisää →

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n mielipide Hiiletön liikenne 2045 – polkuja päästöttömään tulevaisuuteen -väliraportista

9.10.2018

Saatesanat: Liikennesektorin päästövähennyksillä on tärkeä rooli Suomen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa. Biokaasu on uusiutuva, kotimainen ja edullinen liikenteen polttoaine. Biokaasun käytön lisäämisellä voidaan vähentää henkilö- ja raskaan liikenteen […]

Lue lisää →

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

1.10.2018

Suomen Biokaasuyhdistys kannattaa ehdotusta muuttaa lämmityspolttoaineiden verotusta siten, että siinä huomioidaan polttoaineen koko elinkaaren aikaiset päästöt. Muutoksella voidaan varmistaa lämmityspolttoaineiden neutraalit verotuskäytännöt sekä edistää teknologianeutraalisuutta. […]

Lue lisää →

Biolaitosyhdistys ry:n lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristönsuojelulain ja eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta

11.9.2018

1.EU:n jätehierarkian mukaisesti tulisi suosia materiaalihyödyntämistä polton sijaan. 2.Tuotantoeläinten lanta on arvokas kierrätysmateriaali ja lannasta saadaan parempi hyötysuhde kierrättämällä kuin polttamalla. 3.Polttamalla orgaanista ainesta menetetään […]

Lue lisää →

Biolaitosyhdistys ry:n lausunto biohajoavan muovin käyttö ja keräys biojätteen kanssa

11.7.2018

Nykyisissä biojätteen käsittelytavoissaon kaksitämän normin kannalta kriittistä kohtaa: Hyvin yleisesti on mädätys eikä kompostointi pää-tai ainoa käsittelymenetelmä. Biohajoavat muovit, joka kompostoituvat hyvin, ei välttämättä hajoa […]

Lue lisää →

Biolaitosyhdistys ry:n lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristönsuojelulain ja eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta

24.4.2018

Lakimuutoksella on tarkoitus helpottaa tuotantoeläinten lannan polttamista korkeintaan 50 megawatin energiantuotantoyksiköissä. Katsomme, että lausunnolla oleva esitys ei edistä oikealla tavalla materiaalikierrätystä. Perustelemme lausuntoamme: 1.EU:n jätehierarkian […]

Lue lisää →
Scroll to Top