Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Suomen rannikkostrategian luonnokseen (VN/25152/2023)

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Suomen rannikkostrategian luonnokseen (VN/25152/2023)

Tausta

Rannikkostrategia tarkentaa Suomen merialuesuunnitelman 2030 visiota ja toimenpiteitä rannikolle. Rannikkostrategia tähtää vuoteen 2050. Toimintamalliin liittyvät toimenpiteet ulottuvat vuoteen 2030, mutta yhteisiä periaatteita sekä toimijaverkostoa on tarpeen peilata toimintaympäristön muutoksiin vähintään viiden vuoden välein. Rannikkostrategia on tarkoitettu sidosryhmien käyttöön ja avuksi yhteistyöhön toistensa kanssa.
Rannikkostrategia muodostettiin laajan sidosryhmäyhteistyön kautta. Yhteiset kehittämisen periaatteet sekä TOP 10 toimenpiteet ovat sidosryhmien työn tulos.

Tavoitteet

Rannikkostrategian tavoitteena on edistää rannikon kestävää käyttöä vastaten luontokadon, ilmastomuutoksen ja saastumisen uhkiin. Rannikkostrategia ohjaa ja viitoittaa rannikolla tapahtuvaa kehittämistä ja suunnittelua. Strategiassa keskitytään yhteisen toimintamallin näkökulmaan: tunnistetaan keskeiset sidosryhmät ja vuorovaikutuspisteet, yhdessä tekemisen ja tiedonjakamisen paikat sekä ohjauskeinoja. Näiden yhteisten toimenpiteiden sisältöjä ja vastuita konkretisoidaan toimenpidekorteilla.

Strategia tullaan viimeistelemään syksyn aikana.

Linkit

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevaan Suomen rannikkostrategian luonnokseen

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

-Nyt strategialuonnoksesta puuttuu täysin biokaasu ja ravinteiden kierrätys, jotka ovat keskeisiä toimenpiteitä monilta osin rannikon kestävän käytön kehyksessä esimerkiksi ilmastonmuutoksen monimuotoisuuden, uusiutuvan energian sekä rehevöitymisen osalta

-SBB ry pitää tärkeänä, että strategiassa on huomioitu kokonaisvaikutusten arvioinnin kehittäminen, niin että rannikkoalueen erityispiirteet tunnistetaan. Uusiutuvan energian osalta vedyn lisäksi biokaasun tarkastelu osana rannikkoalueen systeemiä tulisi SBB ry:n mielestä huomioida.

-Ekosysteemien toimivuus on olennainen osa ruoan riittävyyden turvaamista. Siksi ravinneomavaraisuus ja orgaaniset kierrätyslannoitevalmisteet ovat keskeisessä roolissa osana kotimaan ruokaturvaa, mikä tulee nähdä strategisena asiana SBB:n mielestä. Biokaasu on hajautettua energiantuotantoa, joka kytkeytyy tiiviisti sekä ruoan-, että energiantuotantoon: sen avulla tuotettu puhdas energia sekä kotimaiset kierrätyslannoitteet ovat tärkeitä Suomen huoltovarmuudelle.

 

Lisätiedot: Nelli Pitkänen, Ravinnekierrätyksen asiantuntija, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Lausunto

Scroll to Top